Het is niet “lichaam, geest en ziel”,
maar “lichaam, geest en emotie”

Je hebt het vast al horen zeggen dat als je een gezond leven wilt leiden, het niet enkel om een gezond leven op lichamelijk niveau gaat, maar ook om een gezond leven op geestelijk niveau en op zielniveau. Deze 3 pilaren worden reeds lang beschouwd als pilaren waarop een gezond, voldoening gevend leven rust. Maar wat als ik je nu eens zeg dat we deze derde pilaar, de ziel, helemaal fout bekijken. Wanneer we denken aan het woord ‘ziel’, denken we aan een etherische of ontastbare energie. Door de etherische, ontastbare natuur van gevoelens en emoties, denken we dat gevoelens en emoties ook deel uitmaken van de ziel. Daarom denken we dat we onze ziel kunnen voeden en helen door ervoor te zorgen dat we ons emotioneel beter voelen. Echter is ons ziel-aspect van nature gezond. Onze ziel kan zich niet in een ongezonde toestand bevinden. De ziel, oftewel ‘pre-gemanifesteerde energie’, creëert juist gevoelens, geest en lichaam. Het is dus geen derde pilaar, naast lichaam en geest, maar de blauwdruk van lichaam, geest en gevoelens.

De drie niveaus van een persoon zijn in feite omvat door een ziel. Met andere woorden; de ziel projecteert zich op 3 manieren:

 • De ziel kan zich fysiek projecteren.
 • De ziel kan zich mentaal projecteren.
 • De ziel kan gevoelens projecteren. Voelen gebeurt als een ziel bewust waarneemt.

Daarom kunnen we naar de ziel kijken met twee verschillende perspectieven:

 1. De drie gezondheidspilaren van de ziel zijn lichaam, geest en emotie.
 2. Emotie is de taal van de ziel.

Emoties zijn het hart van je relaties

Als je met dit perspectief naar de ziel kijkt, dan zie je dat de sleutel tot ‘een gezonde ziel’, eigenlijk neerkomt op emotionele gezondheid. En een deel van emotionele gezondheid is de bewuste erkenning van ons onstoffelijke bewustzijn, dat we ook geest of ziel kunnen noemen. Als we het woord ‘ziel’ gebruiken, verwijzen we naar de kern van iemands wezen. Daarom kan je de woorden ‘ziel’ en ‘hart’ door elkaar gebruiken. Daarom heeft de uitspraak “ik voel in mijn hart dat ….” zoveel betekenis. Deze uitspraak bevestigt dat we ergens weten dat onze ervaring hier op aarde niet fysiek is. Onze ervaring is emotioneel. Wanneer we in dit leven komen, ervaren we de wereld aan de hand van gevoelens. We voelen de wereld voordat we de wereld zien.

De evolutie van opvoeding

Gevoel en emotie is niet alleen de kern van je leven, maar het is ook het hart van je relaties. Omdat emoties en gevoelens het hart van relaties zijn, wordt hier ook de meeste schade aangericht. Daarom zal ik in stappen uitleggen welke rol emoties spelen in relaties, met een historische blik naar de opvoeding van kinderen.

Fysieke lijfstraffen

Doorheen de eeuwen is onze benadering van de opvoeding van kinderen drastisch veranderd. In de Middeleeuwen bestond het concept van een kindertijd niet echt. Zodra een kind het fysiek aan kon, moest het aan het werk. Vandaag zou dit worden gezien als slavernij. Echter dacht men niet dat kinderen puur zijn, ze werden juist gezien als stout en van slechte wil. En de pijnlijke lijfstraffen die als normaal en natuurlijk werden beschouwd, werden ingezet in de naam van ‘heil en goedheid’. Zelfs nobele gezinnen behandelden hun kinderen op deze manier. In plaats van te prijzen en waarderen, verachtten ouders hun kinderen en kleineerden en misbruikten zij hen met opzet, denkende dat het voor hun bestwil was. Eind 1600 zag het straf- en beloningssysteem in de opvoeding het levenslicht. In plaats van puur lichamelijke straffen, suggereerde de filosoof John Locke dat een betere manier om een kind te trainen om goed te zijn, het wegnemen van goedkeuring en affectie is. Zo raadde hij aan “een stout kind te vernederen” en “goed gedrag te belonen met goedkeuring en affectie.”

Laat dit even bezinken…

Ouders deden er dus tot 1600 over om op het idee te komen van belonen en straffen.

Belonen en straffen

In 1914 zei een pamflet genaamd ‘kinderzorg’: wees strikt, niet spelen met je baby! Watson’s gedragsleer betoogde dat je kinderen traint door te belonen en straffen en door strakke schema’s te volgen. Wie kent het bijbelvers niet: “Wie zijn kind de stok onthoudt, haat hen, wie hen liefheeft, tuchtigt hen.” Je zou bijna denken dat discipline en straffen hetzelfde is. Het beloon- en strafsysteem is één van de meest destructieve opvoedtechnieken die we hebben. Enfin, in 1600 was belonen en straffen een drastische verbetering ten opzichte van pijnlijke lijfstraffen. Echter veranderde er weinig aan het schadelijke systeem van belonen en straffen tot aan het begin van de twintigste eeuw. Opvoedkundigen waren formeel nog steeds geen fan van romantische ideeën en pleitten voor ontwikkeling van fatsoen en discipline.

Time-outs

In de twintigste eeuw begonnen lijfstraffen aan populariteit te verliezen in de westerse wereld. Veel ouders werden zich ervan bewust dat lijfstraffen gebruiken eigenlijk hetzelfde is als mishandelen. Dus vandaag de dag, al zijn er nog steeds veel onbewuste ouders die nog steeds hun kinderen mishandelen in de naam van discipline, gebruiken de meeste ouders in de westerse wereld tegenwoordig technieken zoals time-outs om discipline bij te brengen.

Een emotionele revolutie

Het is makkelijk om terug te kijken en te zeggen dat we vroeger niets wisten over opvoeding. Echter kan ik je verzekeren dat we in de komende jaren zullen terugkijken naar de huidige tijden en exact hetzelfde zullen denken. Namelijk, dat we in duistere tijden leefden op het vlak van opvoeding. Net nu lijfstraffen in onbruik zijn geraakt, zijn we weer op de rand van een revolutie. Deze revolutie draait om emotionele opvoeding. We komen er steeds meer achter dat we niet weten hoe kinderen op een emotioneel gezonde manier op te voeden. Hierdoor brengen we onze kinderen evenveel schade aan op emotioneel vlak, als ouders vroeger veroorzaakten op fysiek vlak door hun kinderen te slaan.

Ik kan je verzekeren dat we geen idee hebben hoe een emotioneel gezonde thuisomgeving te creëren voor onze kinderen. En al zijn er uitzonderingen op deze regel, veruit de meeste kinderen groeien op in emotioneel ongezonde omgevingen. En sterker nog, als het gaat over een goede opvoeding werd er tot voor kort nooit met het emotionele klimaat van de thuisomgeving rekening gehouden. We rijzen op uit deze donkere tijden waarin te weinig aandacht werd besteed aan emoties en gevoelens. We worden er ons steeds meer van bewust dat het mogelijk is om een goede ouder te zijn op fysiek vlak, en tegelijk een heel slechte ouder op emotioneel vlak. En dit besef heeft enorme gevolgen, want zoals eerder werd aangehaald, zijn emoties en gevoelens de kern van ons bestaan en onze realiteit. Dus als het emotionele klimaat van je thuisomgeving ongezond is, dan is de kern van je bestaan en je wezen ook ongezond.

In de wereld van vandaag wordt emotie te vaak buiten beschouwing gelaten in advies aan ouders. In tegendeel, het meeste advies benadrukt het corrigeren van gedrag en negeert de gevoelens die ten grondslag liggen aan dat gedrag. We hebben vooruitgang gemaakt, maar jammer genoeg is het doel van opvoeding nog steeds een meegaand en gehoorzaam kind, niet een gezonde volwassen. Het doel is een kind op te voeden dat ‘goed’ is. Ons ‘straf’rechtelijk systeem heeft exact dezelfde aanpak voor onwenselijk gedrag. We vinden het belangrijk gedrag te corrigeren, terwijl we ons niet bekommeren om de gevoelens die zulk gedrag motiveren.

Drie cruciale fouten: emoties afkeuren, negeren en geen begeleiding bieden

Vandaag de dag maken de meeste ouders drie cruciale fouten:

 1. De emoties van hun kinderen afkeuren.
  Bv. Een ouder die de emoties van zijn kinderen afkeurt, geeft kritiek als het kind negatieve emoties vertoont en geeft pijnlijke gevolgen of straffen als het kind zich emotioneel uitdrukt
 2. De emoties van hun kinderen wegcijferen, negeren of terzijde stellen.
  Bv. De ouder die de emoties van zijn kinderen wegcijfert, beschouwt deze als onbelangrijk, negeert deze emoties of nog erger, trivialiseert ze.
 3. Geen begeleiding bieden aan hun kinderen als ze negatieve emoties ervaren.
  Bv. De ouder die geen begeleiding biedt, leeft misschien wel mee met de emoties van het kind, maar geeft geen grenzen aan gedrag of helpt het kind niet om zijn emoties te begrijpen en ermee om te gaan.

Een praktisch voorbeeld: Stel je voor dat William niet naar school wilt gaan, en begint te huilen als zijn ouders hem naar school brengen.

 1. De afkeurende ouder geeft William misschien een uitbrander omdat hij weigert mee te werken. Deze ouder kan hem verwend noemen en hem straffen door hem alleen te zetten of een pak slaag te geven.
 2. De trivialiserende ouder kan de emoties van William aan de kant schuiven door te zeggen “doe niet zo maf, er is geen reden om verdrietig te zijn dat je naar school gaat, toon je mooiste glimlach!” Deze ouder is geneigd William af te leiden van zijn emoties door hem een koekje te geven of te wijzen naar een koe in het veld op weg naar school.
 3. De ouder die geen begeleiding biedt kan zich onverschillig gedragen door hem te zeggen dat het normaal is je bang of verdrietig te voelen. Maar deze ouder gaat jammer genoeg niet een stap verder en helpt hem niet om te gaan met deze ongemakkelijke gevoelens. In plaats daarvan laat deze hem achter met het gevoel dat zijn emoties zo intens zijn en dat hij er machteloos tegenover staat.

Emotioneel misbruik en psychopathie

Kinderen die in ongezonde omgevingen worden grootgebracht, zijn niet in staat zichzelf te kalmeren bij het ervaren van intense emoties. Ze zijn hierdoor vatbaar voor gezondheidsproblemen. Daarbovenop hebben ze moeite een persoonlijke, emotionele band op te bouwen met hun familie. Ze voelen zich vaak alsof ze nergens bij horen. Ze slagen er niet in om intimiteit op te bouwen met familie en voelen zich hierdoor geïsoleerd en alleen. Dit zet zich uiteraard voort in het volwassen leven. Ze groeien op tot volwassenen die niet in staat zijn met emoties om te gaan. Ze worden volwassenen die zich voelen alsof ze nergens bijhoren. Ze slagen er niet in om gezonde relaties in stand te houden. Ze ontwikkelen wederzijds afhankelijke relaties en hebben een enorm verlangen naar, en tegelijk angst voor, intimiteit.

Ik ben van mening dat psychopathie en antisociale persoonlijkheidsstoornis duidt op een ongezonde emotionele omgeving als kind. Houdt echter in gedachten dat de meeste mensen die de oorzaken van psychopathie en antisociale persoonlijkheidsstoornis bestuderen, in het verleden van een persoon duidelijke tekenen van misbruik kunnen aanmerken. Het is echter zoveel makkelijker om expliciete tekenen van misbruik te herkennen, dan ongezonde emotionele patronen. Veel seriemoordenaars en school shooters die uit zogezegde ‘gezonde’ gezinnen komen, zijn helemaal niet opgegroeid in een gezonde omgeving. Ze komen uit gezonde gezinnen op fysiek vlak, ze werden gevoed, gekleed en genoten zelfs vele gemakken. Maar achter deze verzorgde buitenkant was er een extreem emotionele dysfunctie die zo erg was dat het hen verhinderde om een band op te bouwen met andere mensen.

Emoties negeren en afkeuren is emotioneel misbruik. De toekomst zal ons echter leren om emotioneel misbruik nooit te onderschatten. Ik ben zelf iemand die alle verschillende vormen van misbruik heeft ervaren, en emotioneel misbruik ervaar ik als het pijnlijkste en het moeilijke om te helen.

Emotioneel misbruik en zelfvertrouwen

Het schadelijkste aan emotioneel misbruik is dat als emoties worden afgewezen of afgekeurd, het kind het perspectief van zijn ouder begint te geloven in plaats van zijn eigen perspectief. Hij verliest geloof in zichzelf, vertrouwt zichzelf niet meer en begint te denken dat er iets mis is met hem. Als emotionele dysfunctie zijn relaties domineert, denkt hij dat er geen reden is zich te voelen zoals hij zich voelt. Hij leert dat wat hij voelt fout is. En als wat hij voelt fout is en hij dit toch voelt, dan gelooft hij dat er iets mis moet zijn met hem!

Als er iets is dat mis is met de geestelijke gezondheidszorg, dan is het wel dat ze je zeggen hoe je je zou moeten voelen. En als je iets anders voelt, dan betekent dit zogezegd dat er iets mis is met jou. De wachtruimtes van psychiaters zit vol met mensen opgegroeid in dysfunctionele gezinnen. Ze zijn opgegroeid met de overtuiging dat er iets mis met hen omdat ze zich anders voelen dan ze zich zouden moeten voelen, terwijl ze zich juist exact zouden moeten voelen zoals ze zich reeds voelen! Ze hebben namelijk gegronde reden om zich zo te voelen, en het idee dat er iets mis is met hen is een enorme misvatting. Deze denkfout is het resultaat van het steeds opnieuw invalideren van emoties. Dit zorgt ervoor dat je aan jezelf twijfelt en jezelf niet vertrouwt.

Als je jezelf niet vertrouwt en aan jezelf twijfelt, begin je in angst te leven voor jezelf. Daarom zoek je manieren om aan jezelf te ontsnappen. Het lijkt namelijk alsof je je niet mag voelen zoals je je voelt. Nu begrijp je beter hoe de relaties zijn ontstaan waar je je vandaag in bevindt. Het komt er dus op neer dat deze emotionele omstandigheden tijdens het opgroeien ervoor hebben gezorgd dat je je niet emotioneel kan verbinden als volwassene. We kunnen geen echte intimiteit met elkaar ontwikkelen omdat we elkaars emoties aan de kant schuiven. We keuren elkaars gevoelens af. We zeggen anderen hoe ze zich zouden moeten voelen. We hebben geen geduld voor de emotionele behoeften van anderen. We associëren emoties en gevoelens met zwakte. We noemen mensen die emotie vertonen ‘te gevoelig’.

Hier zijn drie voorbeelden van volwassen relaties die emotioneel dysfunctioneel zijn.

 1. Een vrouw gaat lunchen met haar vriend. Ze is teleurgesteld omdat ze niet gepromoveerd werd op haar werk terwijl ze dit wel verwachtte. Haar vriend zegt haar dat ze niet zo negatief moet doen, dat ze het van de positieve kant moet bekijken en dat ze juist meer teleurstelling op haar pad brengt door zo negatief gefocust te zijn.

 2. Een man komt laat terug thuis van zijn werk. Zijn vrouw begint meteen te huilen als hij binnenwandelt. Hij ziet haar huilen en zegt: “Je overdrijft elke keer! Ik was maar een half uur te laat. Misschien begint je menopauze. Ik denk dat je professionele hulp kan gebruiken…”, waarna hij verder wandelt om televisie te kijken.

 3. Een man wordt geconfronteerd met een echtscheiding. Hij vertelt zijn vrienden wat er is gebeurd en ze nodigen hem uit om op café te gaan. Eens daar aangekomen spreekt niemand hem aan over het feit dat hij het emotioneel zwaar heeft met zijn relatie. Integendeel, ze moedigen hem aan om er niet over na te denken, iets te drinken, naar sport op televisie te kijken en met de mooie meisjes te praten aan de toog.

Of het nu gaat om een vriendschap of een romantische relatie, emoties zijn steeds de kern van een relatie. Tenminste, als het gaat om een betekenisvolle relatie in plaats van een oppervlakkige. Zonder een gezonde en diepe emotionele connectie en intimiteit is de relatie in feite geen relatie, maar een sociale overeenkomst.

Intimiteit

Intimiteit draait niet om seks. Seks kan een bijproduct van intimiteit zijn. Het brede concept van intimiteit gaat echter over gezien worden voor wie je echt bent, en de ander zien voor wie hij echt is. Ik toon mijn waarheid aan jou, ik word ontvangen door jou, zonder dat jij mij wilt veranderen. Jij toont mij de waarheid van wie je bent aan mij, en ik zie en ontvang jouw waarheid zonder dat ik jou wil veranderen of manipuleren. We verbinden met ons hart. Op deze manier ontstaat empathie, verbondenheid en intimiteit.

Het Engelse woord voor intimiteit, ‘intimacy’, kun je lezen als ‘into-me-see’. Het belangrijkste aan intimiteit is elkaar echt zien. Je ziet elkaars waarheid via emoties en gevoelens en zo zie je wat de absolute kern is van je realiteit en je ervaringen. Daarom zijn emoties en gevoelens het belangrijkste als het gaat om intimiteit.

Het gaat er uiteindelijk om dat emoties en gevoelens belangrijk zijn. We moeten elkaars gevoelens zien als belangrijk en waardevol. We moeten respect tonen voor elkaars emoties. We moeten luisteren naar de gevoelens achter de woorden. We moeten ons openstellen en begrip tonen. Begrip en erkenning is nodig vooraleer wordt overgegaan naar advies. Als je iemand zegt hij zich moet voelen, dan leer je hem om zichzelf te wantrouwen. Je leert hem dat er iets mis is met hem.

Hoe ga ik om met de negatieve emoties van anderen?

Hoe we omgaan met negatieve emoties, vertelt veel over hoe gezond of ongezond onze relaties zijn. De meeste mensen gaan reeds goed om met positieve emoties. Onze negatieve emoties roepen echter het meeste weerstand op. Daarom ga ik een aantal concrete stappen uitlijnen die je helpen om de negatieve emoties van anderen te begrijpen. Deze stappen gelden zowel voor kinderen als volwassenen. En het is goud waard op vlak van relaties!

 1. Word je bewust van de emoties van de ander.

 2. Geef om zijn emoties, zie ze als waardig en belangrijk.

 3. Luister empathisch naar emoties om te begrijpen hoe de ander zich voelt. Dit laat de ander toe zich veilig kwetsbaar op te stellen zonder angst voor oordelen. Je toont begrip zonder dat je akkoord hoeft te gaan.

 4. Erken en valideer zijn gevoelens. Dit kan je doen door hem te helpen woorden te vinden voor zijn emoties. Om iemands gevoelens te erkennen en valideren, hoef je zijn gedachten over zijn emoties niet correct te vinden. In plaats daarvan kan je hem laten weten dat hij reden heeft zich te voelen zoals hij zich voelt vanuit zijn standpunt. Bijvoorbeeld: als een vriend zegt “ik voel me nutteloos” – dan zeggen we niet: “ja, je hebt gelijk! Je *bent* nutteloos…” In plaats daarvan kan je zijn emoties valideren door te zeggen: “ik kan me voorstellen hoe zoiets je nutteloos kan doen voelen,” “ik zou me hetzelfde voelen als ik jou was.”

 5. Geef de ander ruimte zich te voelen hoe hij zich voelt en zijn emoties volledig te beleven vooraleer je iets doet om hem beter te doen voelen. We moeten de ander de toestemming geven om zelf te beslissen wanneer ze klaar zijn om te klimmen op de vibrationele ladder naar een andere emotie. We kunnen niet voor hen bepalen wanneer ze klaar zijn zich anders te voelen. Het is de tijd om onvoorwaardelijk aanwezig te zijn voor de ander en onvoorwaardelijke liefde te oefenen. We zijn er om onze steun te bieden zonder hen een oplossing op te dringen. Voel je niet beledigd als de ander niet meteen je steun accepteert. Je steun aanbieden doet al heel veel voor de ander. Dat is liefde, onafhankelijk van wat de ander doet.

 6. Nadat, en enkel nadat, de gevoelens van de ander volledig zijn gevalideerd, erkend en volledig toegelaten, help je de ander om manieren te vinden om met zijn emoties om te gaan. Tijdens deze stap kan je nieuwe perspectieven aanbieden voor de situatie die helpen de ander zich beter te voelen. Pas tijdens deze laatste stap kan je advies aanbieden.

Warm aanbevolen boeken:

     

De relatie met jezelf

Hierboven staan de belangrijkste stappen als het gaat om emotionele gezondheid binnen relaties. Echter ben je allereerst in een relatie met jezelf. Dit betekent dat je je eigen emoties moet valideren. Je moet ermee stoppen je eigen emoties te negeren, af te keuren, van jezelf te verwachten dat je je anders voelt dan je je echt voelt. Om emotioneel gezond te worden, moet je de voorgaande stappen eerst op jezelf toepassen.

Hoe zorg ik voor een gezonde emotionele omgeving binnen mijn relaties?

Naast deze stappen die je helpen met negatieve emoties, zijn hier nog een aantal stappen die je helpen een gezonde emotionele omgeving te creëren binnen je relaties.

 1. Uit je liefde voor de ander. Druk je liefde uit door er te zijn voor de ander. Veel mensen ervaren een gebrek aan aanraking in de wereld omdat er zoveel afstand is tussen ons. Je kan je liefde uitdrukken met een geschenk. Door een geschenk te geven, weet de ander dat je genoeg om hen geeft om aan hen te denken, iets te halen voor hen en het geeft. Je kan je liefde uitdrukken door quality time met hen door te brengen. Je geeft je volledige aandacht, probeert de ander te begrijpen en te verbinden. Je kan je liefde uitdrukken door een dienst aan te bieden zoals helpen met de afwas, helpen met een project, helpen te verhuizen… Je kan hulp bieden door waardering te tonen of een compliment te geven. Er zijn veel manieren waarop je liefde kan tonen. Eén van de belangrijkste redenen dat we emotioneel verhongeren in onze relaties, is omdat we onze liefde beperken en er zuinig mee zijn, we drukken onze liefde niet genoeg uit. Door uitdrukkelijk onze liefde te demonstreren en aan te bieden, laten we de ander toe zich emotioneel veilig, geliefd en gewaardeerd te voelen door ons. Verzeker echter dat je je liefde uitdrukt om de juiste redenen, niet omdat je er iets voor wilt terugkrijgen.

 2. Negeer de ander nooit. Het doet enorm pijn als iemand doet alsof je niet bestaat. Al ben je misschien boos, dan is dit nog geen reden om iemand waar je van houdt zo te behandelen.

 3. Deze tip hangt samen met de vorige tip. Trek je fysiek of emotioneel niet terug, vooral niet tijdens een conflict. Wie schrik heeft van genegenheid en connectie, en zijn gevoelige kant dus niet durft te delen, is geneigd zijn gevoelens voor zich te houden. Wie zijn gevoelens voor zich houdt, sluit zich emotioneel af om zich te beschermen. Als je je terugtrekt in een relatie, kies je voor een emotionele scheiding. Een eerste symptoom hiervan, is een gebrek aan communicatie, wat ons brengt bij de volgende tip.

 4. Communicatie, communicatie en communicatie! Als we kiezen voor een relatie, kiezen we ervoor om te communiceren. En je communiceert altijd, of je het nu verbaal doet of niet. Het grootste deel van onze communicatie is onze lichaamstaal. Communicatie is een belangrijk deel van de relatie, dus onderdruk je emoties niet. Het vermijden, ontkennen, wegwuiven of onderdrukken van emoties door jezelf af te leiden is sterk af te raden. Er is niets erger voor een relatie dan je gevoelens voor jezelf houden. Hierdoor ontstaat een enorme afstand tussen jou en je partner. Je partner, vriend of vriendin voelt het wanneer je overstuur bent en als je er niet over praat, kan je de ander gek maken en verwarren. We moeten bereid zijn om onze emoties te erkennen en op een gezonde manier te communiceren naar onze partner. Als je niet weet hoe, helpt het om te visualiseren dat je je gedachten brengt naar je hart en van daaruit spreekt. Deze techniek heet ‘spreken vanuit het hart’. Als we dit doen kunnen we ons makkelijker openstellen, authentiek zijn en gaan we vanzelf minder defensief of aanvallend communiceren.

 5. Als je een belofte maakt, kom deze dan na. Als je iets belooft te doen, doe het dan ook. Maak niet zomaar een belofte. Hierdoor beschadig je het vertrouwen in een relatie. Het staat vast dat in een emotioneel gezonde relatie, vertrouwen een belangrijke rol speelt. Geef dus je fouten toe en tracht je gedrag te veranderen. Als je je steeds verontschuldigt zonder je gedrag te veranderen, maak je duidelijk dat je eigenlijk niet geeft om hoe de ander zich voelt, maar dat je enkel van het schuldgevoel af wilt. Dit maakt vertrouwen systematisch kapot. Als we echt om iemand geven, zijn er feitelijke stappen nodig om niet enkel te verontschuldigen, maar ook de nodige veranderingen te maken zodat dezelfde fout niet meer gebeurt. Weet echter dat een verontschuldiging alleen al veel verschil maakt.

 6. Overweeg je prioriteiten. Als je wilt dat een relatie emotioneel goed voelt, moet je er zoveel om geven dat je er een prioriteit van maakt. Als je werk of je hobby’s een hogere prioriteit zijn dan je relaties, dan is het mogelijk dat je relaties hieronder zullen lijden. Als je moet kiezen, ga je dan namelijk voor je werk of je hobby’s. De ander zal zich hierdoor ongeliefd en onbelangrijk voelen. Hierdoor kan het aanvoelen alsof het niet veilig is om een emotionele verbinding te maken met jou. Als je wordt geconfronteerd met een keuze, is het belangrijk om bewust te zijn van je prioriteiten. In de gezondste relaties, staat de gezondheid van de relatie en hoe je partner zich voelt op nummer één.

 7. Moedig aan! Door je vriend of vriendin aan te moedigen, laat je hen weten dat ze niet alleen zijn. Het is niet meer enkel hen versus de wereld, ze hebben een teamgenoot. Aanmoediging biedt emotionele steun, het tegengestelde van kritiek en ontmoediging. Hierdoor voelt de ander zich ook emotioneel veilig om zijn dromen en verlangens te delen.

 8. Druk je verlangens, behoeften en verwachtingen duidelijk uit in een relatie. Hiermee geef je je persoonlijke grenzen aan. Om gezonde persoonlijke grenzen te ontwikkelen, kan je mijn Youtube video genaamd: ‘Boundaries vs. Oneness – How to develop healthy boundaries’ bekijken. Het is niet eerlijk om de ander te laten raden wat je wilt en nodig hebt. Het is ook niet redelijk dat je iets van de ander verwacht, zonder dit te vertellen of af te spreken. Het is ook belangrijk de verlangens, behoeften en verwachtingen van de ander te begrijpen. Vraag wat je wilt en nodig hebt en moedig de ander aan hetzelfde te doen. En als hun verlangens en behoeften niet in strijd zijn met de jouwe, zet hier dan stappen voor.

 9. Lach en speel samen. Dit is iets waar moderne relaties te weinig prioriteit aan geven. Plezier maken, lachen en spelen verbindt ons met elkaar. Het kan ook een krachtig afrodisiacum zijn als het om een romantische relatie gaat. Geef prioriteit aan de activiteiten die goed voelen en opwinden. Dit verzekert ook dat conflict en strijd niet de ondertoon vormen in de relatie.

 10. Wordt een expert in de ander. Leer alles wat je kan leren over de ander. Dit vormt het hart van intimiteit. Hoe meer je weet over de ander zijn verlangens, noden, gevoelens, hoe intiemer je relatie kan worden. Als je dit doet maak je ook makkelijker de juiste interactiekeuzes om een emotioneel veilige en ondersteunende omgeving te ontwikkelen in de relatie. Hierdoor spreek je ook beter hun taal van liefde; je weet beter hoe je hen liefhebt op een manier waarop ze liefde ontvangen.

Bovenstaande lijst pas je niet enkel toe op relaties, maar zijn ook tips voor de relatie met jezelf. Dit is de enige relatie die geen einde kent. Dit betekent dat je moet weten wat je behoeften, noden, verlangens, verwachtingen en gevoelens zijn. Je moet je eigen gevoelens erkennen en niet langer negeren, afwijzen of afkeuren. Op deze manier ontwikkel je een gezonde emotionele relatie met jezelf. Schaam je nooit voor je gevoelens. Hoe je je voelt is jouw waarheid. Als je een emotie ervaart, is hier steeds een reden voor, dus laat je nooit vertellen hoe je je moet voelen. Je verdient een relatie waarin emoties belangrijk zijn. En de beste manier om zo’n relatie te ontwikkelen is door de keuze te maken dat emoties belangrijk zijn voor jou.


Teal Swan is een spirituele leraar en auteur. Ze is geboren met buitenzintuiglijke mogelijkheden. Hierdoor werd ze als kind gemarteld over een periode van 13 jaar. Na haar ontsnapping en een jarenlang genezingsproces, heeft ze besloten om zich niet langer te verbergen. In plaats daarvan besloot ze om haar unieke perspectief met de wereld te delen. Ze hoopt dat haar boodschap jou raakt in je leven en de positieve verandering die jij zoekt vergemakkelijkt.

In 2019 werd de Nederlandse vertaling van haar boek Shadows before Dawn uitgebracht onder de naam Go Beyond. Teal vertelt haar levensverhaal en biedt een uitgebreide toolkit voor complete zelfliefde. Klik op het boek voor meer info en reviews.